Det finns föreställningar om att du behöver ha stora problem för att gå i psykoterapi. Vi möter ibland oro och rädsla för att man skulle vara svag eller misslyckad om man söker hjälp som handlar om tankar och känslor. Att känna sig ur balans och må dåligt händer oss alla i perioder av livet och kan bero på många olika saker. Det är en naturlig del av att vara människa. I en period av upplevd obalans eller kris kan man behöva en utomstående samtalspartner med förmåga att lyssna och med kunskap och erfarenhet om vad som kan gynna önskad förändring och utveckling. En psykoterapeut kan vara just en sådan samtalspartner. Här beskrivs kortfattat de terapiformer vi i huvudsak arbetar med.

Psykodynamisk terapi

Psykodynamisk psykoterapi är ett samlingsnamn för terapiformer med grund i psykoanalytisk teori och ett humanistiskt synsätt, där man arbetar med självinsikt och relationer till andra för att minska psykologiska problem.

Grundtanken är att människan har ett omedvetet inre liv som huvudsakligen formats av nära och viktiga relationer under uppväxten och att relationer och anknytningen till andra fortsätter att vägleda under livet. Omedvetna försvar mot störande känslor, rädslor och inre konflikter leder till psykiska symptom och begränsningar. Ordet "dynamisk" betonar att individens inre liv på så vis kan vara mer eller mindre i balans.

Källa: Socialstyrelsen

KBT, Kognitiv beteendeterapi

Kognitiv beteendeterapi grundar sig på inlärningsterori som handlar om hur mänskliga beteenden formas i samspel med miljön, samt kognitiv teori som tar fasta på hur tankar påverkar känslor och beteenden. Ett centralt antagande är att förändringar av tankemönster kan ge känslomässiga förändringar och beteendeförändringar, och vice versa.

Oavsett vilket problem som behandlas, kännetecknas KBT av ett strukturerat upplägg och ett undersökande samarbete mellan terapeuten och klienten. Klienten informeras om arbetssättet och sedan kartlägger man med en sk beteendeanalys vad som utlyser problem och gör att de kvarstår. Detta mynnar ut i en behandlingsplan som provas och utvärderas under behandlingens gång. Hemuppgifter är en viktig del av behandlingen, där nya förhållningssätt testas och följs upp.

Källa: Socialstyrelsen

Schematerapi

Schematerapi är en evidensbaserad innovativ och integrativ terapiform utvecklad av den amerikanske psykologen och forskaren Dr. Jeffrey Young i USA. Young arbetade hos
Dr. Beck i Philadelphia i slutet av 1970-talet och var där delaktig i utvecklingen av kognitiv terapi. Youngs schematerapi kan ses som en vidare-utveckling av Becks's ursprungs-modell anpassad för behandling av mer långdragen och komplex problematik där traditionell KBT inte visat sig effektiv. Schematerapi innehåller influenser från bl. a anknytningsterapi, gestaltterapi och dynamisk terapi.

Vårt beteende i olika situationer påverkas till stor del av hur vi i grunden uppfattar oss själva och omvärlden tillsammans med vår samlade erfarenhet av hur vi tidigare bäst hanterat liknande situationer. Uppfattningar och erfarenheter som kan vara både medvetna och omedvetna. Det är dessa mönster eller  "scheman" som vi vill identifiera och förstå för att kunna skapa den förändring vi eftersträvar.

Källa: Svenska Inst. för Kognitiv Psykoterapi (CBTI)